Naše služby

terms

©READORA.COM
podmienky platné od 1.3.2009
Všetky práva vyhradené

Všeobecné podmienky spoločnosti Miroslav Plachý - ASDERT.COM, na používanie internetových stránok READORA.COM

Miroslav Plachý - ASDERT.COM so sídlom 09435 Čaklov 489, Slovenská republika, IČO: 40 412 253,
zapísaný v živnostenskom registri 803-9516, č.Žo-2003/09887/2/HRI alebo jeho právny nástupca, (ďalej len "POSKYTOVATEĽ") za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinnosti, vydáva tieto Všeobecné podmienky (ďalej len "PODMIENKY")

Článok 1. Vymedzenie základných pojmov
"ÚČASTNÍK" je fyzická alebo právnická osoba, ktorá použije tieto stránky, čím súhlasy s platnými ( "PODMIENKAMI") "AUTORSKÝ ZÁKON" je zákon č.618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. "OBSAH STRÁNOK" je poskytovaný "tak ako je" a "ako je dostupný" je ním všetko, čo sa tam nachádza a bez záruky."MATERIÁL ÚČASTNÍKA" akýkoľvek materiál alebo informácie, ktoré poskytnete sa bude považovať za neutajený bez vlastníka a okamžite sa stáva majetkom poskytovateľa, ktorý ho môže použiť bez náhrady. "SOFTVÉR" poskytovaný softvér je licencovaný a záruky, týkajúce sa tohto softvéru, platia do miery, ako je výslovne uvedené v príslušnej licenčnej zmluve. "OBCHODNÁ ZNAČKA" Obchodné a registrované značky produktov uvádzaných na týchto stránkach sú vlastníctvom príslušných vlastníkov. "SLUŽBA" Službou sa rozumie správa účtu na stránkach READORA.COM."E-mail" slúži ako prihlsovací údaj pre vstup do aplikáci.

Članok 2. Registrácia účastníka
a) Účastník je povinný vyplniť a odoslať riadne vyplnený registračný formulár, pričom sa zaväzuje uviesť do registračného formulára, ako aj ostatných formulárov nachádzajúcich sa na tejto webovej lokalite úplne a pravdivé údaje. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo neakceptovať účastníkom odoslaný formulár a nesprístupniť mu službu, resp. túto účastníkovi kedykoľvek zrušiť v prípade, že účastník nesplnil podmienku uvádzať úplne a pravdivé údaje, alebo neurobil všetky náležitosti podľa inštrukcií poskytovateľa služby potrebné k registrácií a využívaniu služby.
b) Prístup k službe je podmienený zadaním e-mailovej adresy, ku ktorej má účastník prístup. Zadanie správnej e-mailovej adresy a hesla účastníka je podmienkou každého ďalšieho sprístupnenia služby. Každý účastník ma nárok na jednen uživateľský účet.

Članok 3. Ochrana osobných údajov
Účastník týmto dáva poskytovateľovi výslovný súhlas na spracovanie, marketingové využitie a uchovanie jeho osobných údajov uvedených v informačnom systéme poskytovateľa a to dovtedy, pokiaľ bude registrovaným účastníkom služby. Účastník má možnosť svoj účet na týchto stránkach kedykoľvek zmazať, čím trvalo odstáni aj všetky o ňom uchovávané údaje. Poskytovateľ sa zaväzuje sprístupniť tieto údaje tretím stranám len vo forme nevyhnutnéj pre poskytovanie služieb, okrem prípadu, ak by bola poskytovateľovi zákonom alebo rozhodnutím príslušného štátneho orgánu alebo súdu uložená povinnosť takéto údaje sprístupniť.

Članok 4. Pravidlá používania služby
Účastník je oprávnený používať službu výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito podmienkami a pokynmi poskytovateľa. Zaväzuje sa nezasahovať do prevádzky a funkčnosti služby. V prípade, že tak urobí, zodpovedá za vzniknuté škody. 

POSKYTOVATEĽ V SÚLADE S "AUTORSKÝM ZÁKONOM" JE OPRÁVNENÝ VYKONÁVAŤ MAJETKOVÉ PRÁVA K TÝMTO INTERNETOVÝM STRÁNKAM. VYDÁVA TIETO "PODMIENKY" A VYHRADZUJE SI PRÁVO ICH KEDYKOĽVEK ZMENIŤ.

PRÍSTUPOM NA TIETO INTERNETOVÉ STRÁNKY A ICH POUŽIVANÍM SÚHLASITE S "PODMIENKAMI" A ZÁROVEŇ ICH VÝSLOVNE AKCEPTUJETE . AK NESÚHLASITE S "PODMIENKAMI" ALEBO ICH ČASŤOU NEPOUŽÍVAJTE TIETO STRÁNKY!

BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU POSKYTOVATEĽA SA NESMÚ KOPÍROVAŤ ANI PRENÁŠAŤ ŽIADNÉ LOGÁ, GRAFICKÉ PRVKY, ZVUK, OBRAZ ANI TEXT UMIESTNENÝ NA TÝCHTO STRÁNKACH.

POSKYTOVATEĽ DÁVA ÚČASTNÍKOVI PRÁVO VYUŽÍVAŤ TIETO STRÁNKY VÝHRADNE PRE SLUŽBY, KTORÉ TIETO STRÁNKY POSKYTUJÚ. AKEKOĽVEK INÉ POUŽITIE ,PODLIEHA PÍSOMNÉMU SÚHLASU POSKYTOVATEĽA.

POSKYTOVATEĽ ALEBO JEHO DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE VYHLÁSENIA, POKIAĽ IDE O VHODNOSŤ INFORMÁCIÍ OBSIAHNUTÝCH AKO "OBSAH STRÁNOK", PUBLIKOVANÝCH NA TOMTO SERVERI, NA AKÝKOĽVEK ÚČEL. POSKYTOVATEĽ ALEBO JEHO PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA TÝMTO VYHLASUJÚ, ŽE NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ZÁRUKY VZŤAHUJÚCE SA NA "OBSAH STRÁNOK", VRÁTANE VŠETKÝCH IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, PRÁVNEHO TITULU A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV. POSKYTOVATEĽ ALEBO JEHO PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDAJÚ ZA ŽIADNE MIMORIADNE, PRIAME, NEPRIAME ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, ANI ŽIADNE UJMY SPÔSOBENÉ ŠKODOU Z POUŽÍVANIA, STRATOU ÚDAJOV ALEBO ZISKOV, ČI UŽ V DÔSLEDKU KONANIA PODĽA ZMLUVY, Z NEDBALOSTI ALEBO NÁSLEDKOM INÉHO PROTIPRÁVNEHO KONANIA, VYPLÝVAJÚCEHO ALEBO SÚVISIACEHO S POUŽÍVANÍM "OBSAHU STRÁNOK", KTORÉ SÚ DOSTUPNÉ NA TOMTO SERVERI. "OBSAH STRÁNOK" PUBLIKOVANÝCH NA TOMTO SERVERI MÔŽE OBSAHOVAŤ TECHNICKÉ NEPRESNOSTI ALEBO CHYBY. "OBSAH STRÁNOK" SA MENÍ A POSKYTOVATEĽ ALEBO JEHO PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA HO MÔŽU KEDYKOĽVEK ZMENIŤ.

POSKYTOVATEĽ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH, ŠKODY A REKLAMU PREVÁDZKOVANÚ INÝM SUBJEKTOM A TO NA TÝCHTO STRÁNKACH ALEBO NA STRÁNKACH, NA KTORÉ TIETO STRÁNKY ODKAZUJÚ.

NAŠOU SNAHOU JE POSKYTNÚŤ VŽDY SPRÁVNE A AKTUÁLNE ÚDAJE. VŠETKY ÚDAJE A INFORMÁCIE POSKYTNUTÉ NA TÝCHTO STRÁNKACH MAJÚ LEN INFORMATÍVNY CHARAKTER. Z VÝNIMKOU TÝCHTO "PODMIENOK" NEMÁ ZVEREJNENIE AKÝCHKOĽVEK ÚDAJOV A INFORMÁCII NA TÝCHTO STRÁNKACH POVAHU ŽIADNÉHO PRÁVNEHO ÚKONU SMERUJÚCEHO K VZNIKU PRÁVNÉHO VZŤAHU MEDZI POSKYTOVATEĽOM A ÚČASTNÍKOM, POKIAĽ NIEJE V DANOM PRÍPADE UVEDENÉ INAK. POSKYTOVATEĽ NEZODPOVEDÁ ZA SPRÁVNOSŤ A PRESNOSŤ ÚDAJOV, KTORÉ PREBERÁ OD INÝCH SUBJEKTOV. POUŽÍVANIE STRÁNOK V SÚLADE S "PODMIENKAMI" JE BEZPLATNÉ. NA SLUŽBY, ZA KTORÉ SA VYBERÁ POPLATOK BUDETE VÝRAZNE UPOZORNENÍ A BUDÚ DOSTUPNÉ AŽ PO ZAPLATENÍ POPLATKU ALEBO JEDNORÁZOVEJ PLATBY.

JE VÝSLOVENE ZAKÁZANE PRENÁŠAŤ, ZASIELAŤ ALEBO INAK ROZŠIROVAŤ AKEKOĽVEK MATERIÁLY A INFORMÁCIE ODPORUJÚCE DOBRÝM MRAVOM A PORUŠUJÚCE PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY SLOVENSKEJ REPUBLIKY A INÝCH DOTKNUTÝCH ŠTÁTOV. JE VÝSLOVENE ZAKÁZANE ZASAHOVAŤ, INŠTALOVAŤ A POZMENOVAŤ OBSAH A TECHNICKÉ PARAMETRE, AKO AJ PODNIKNÚŤ AKEKOĽVEK POKUSY O PRIENIK NA SERVER A K SLUŽBÁM, PRE KTORÉ NEMÁ OPRÁVNENIE K PRÍSTUPU.

PORUŠOVANIE "AUTORSKÉHO ZÁKONA", MA ZA NÁSLEDOK VÁŽNE TRESNOPRÁVNE POSTIHY!

Članok 5. Práva poskytovateľa
a) Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť registračné podmienky.
b) Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo pozastaviť službu, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia účastníkovi.
c) Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť prístup účastníka k službe.
d) Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkcionalitou, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom služby patria poskytovateľovi, prípadne tretím stranám, s ktorými má poskytovateľ za týmto účelom uzatvorené príslušné dohody.

Članok 6. Obmedzenie zodpovednosti za škodu
a) Poskytovateľ ani účastník nezodpovedá za akúkoľvek nepriamu alebo následnú škodu, vrátane ušlého zisku.
b) Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za škodu spôsobenú prezradením alebo zneužitím prihlasovacích údajov, alebo škodu spôsobenú zmenou podmienok, pozastavením alebo zmenou služby, stratou údajov, ako aj zrušením prístupu účastníkovi zo strany poskytovateľa.

Članok 7. Záverečné ustanovenia

PÍSOMNOSTÍ SA DORUČUJÚ OSOBNE ALEBO PROSTREDNÍCTVOM POŠTY NA KONTAKTNÚ ADRESU UVEDENÚ PRE PÍSOMNÝ STYK S VEREJNOSŤOU. PRE PRÁVNE VZŤAHY PLATÍ PRÁVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY A TO AJ V PRÍPADE, ŽE ÚČASTNÍK JE CUDZINCOM. V PRÍPADE SPORU, JE DANÁ PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU PODĽA SÍDLA POSKYTOVATEĽA.

Tieto všeobecné podmienky zrušujú a nahradzujú všetky doteraz platné ustanovenia "PODMIENOK"

V prípade, že sa jedno alebo viac ustanovení týchto "PODMIENOK" ukáže ako neplatné alebo v rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi, ostatné ustanovenia "PODMIENOK" ostávajú nedotknuté a naďalej platné. Poskytovateľ a účastník súhlasia s tým, že takto neplatné ustanovenia budú nahradené novými ustanoveniami a to tak, aby sa čo najviac priblížili zmyslu a účelu pôvodných ustanovení.

Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.3.2009

READORA.COM - is an intelligent news reader, aggregator of information sources using RSS feeds and publishing platform.